ایران و ترکیه در اقتصاد عراق

سرشناسه : مهرداد، مهدی، 1359-

عنوان و نام پدیدآور : ایران و ترکیه در اقتصاد عراق/ تالیف مهدی مهرداد، امیراحمد رستمی، علی شیاری؛

. مشخصات نشر : تبریز: گنج حضور‏‫، 1396

مشخصات ظاهري : ‏‫145ص.

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

ایران — روابط اقتصادی — ترکیه

موضوع: Iran — Foreign economic relations — Turkey

موضوع: ایران — روابط اقتصادی — عراق

موضوع: Iran — Foreign economic relations — Iraq

موضوع: ترکیه — روابط اقتصادی — ایران

موضوع: Turkey — Foreign economic relations — Iran

موضوع: ترکیه — روابط اقتصادی — عراق

موضوع: Turkey — Foreign economic relations — Iraq

موضوع: عراق — روابط اقتصادی — ایران

موضوع: Iraq — Foreign economic relations — Iran

موضوع: عراق — روابط اقتصادی — ترکیه

موضوع: Iraq — Foreign economic relations — Turkey

شناسه افزوده: رستمی، امیراحمد، 1354-

شناسه افزوده: شیاریعلی 1354

شناسه افزوده: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز.

رده بندي کنگره: 1396 4ت4ی/4/HF1586

رده بندي دیویی : 550561/327

شماره کتابشناسی ملی :5087767

عنوان کتاب: ایران و ترکیه در اقتصاد عراق

تالیف: مهدی مهرداد، امیراحمد رستمی، علی شیاری

ناشر: گنج حضور

طراح روي جلد: مسعود حقّی

صفحه آرایی: مسعود حقّی

چاپ و صحافی: گنج حضور

تیراژ: 1000 جلد

نوبت چاپ: اول/ 1397

شابک: 0-0-99756-600-978