ایران و ترکیه در اقتصاد عراق

سرشناسه : مهرداد، مهدی، ۱۳۵۹-

عنوان و نام پدیدآور : ایران و ترکیه در اقتصاد عراق/ تالیف مهدی مهرداد، امیراحمد رستمی، علی شیاری؛

. مشخصات نشر : تبریز: گنج حضور‏‫، ۱۳۹۶

مشخصات ظاهري : ‏‫۱۴۵ص.

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

ایران — روابط اقتصادی — ترکیه

موضوع: Iran — Foreign economic relations — Turkey

موضوع: ایران — روابط اقتصادی — عراق

موضوع: Iran — Foreign economic relations — Iraq

موضوع: ترکیه — روابط اقتصادی — ایران

موضوع: Turkey — Foreign economic relations — Iran

موضوع: ترکیه — روابط اقتصادی — عراق

موضوع: Turkey — Foreign economic relations — Iraq

موضوع: عراق — روابط اقتصادی — ایران

موضوع: Iraq — Foreign economic relations — Iran

موضوع: عراق — روابط اقتصادی — ترکیه

موضوع: Iraq — Foreign economic relations — Turkey

شناسه افزوده: رستمی، امیراحمد، ۱۳۵۴-

شناسه افزوده: شیاریعلی ۱۳۵۴

شناسه افزوده: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز.

رده بندي کنگره: ۱۳۹۶ ۴ت۴ی/۴/HF1586

رده بندي دیویی : ۵۵۰۵۶۱/۳۲۷

شماره کتابشناسی ملی :۵۰۸۷۷۶۷

عنوان کتاب: ایران و ترکیه در اقتصاد عراق

تالیف: مهدی مهرداد، امیراحمد رستمی، علی شیاری

ناشر: گنج حضور

طراح روي جلد: مسعود حقّی

صفحه آرایی: مسعود حقّی

چاپ و صحافی: گنج حضور

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۷

شابک: ۰-۰-۹۹۷۵۶-۶۰۰-۹۷۸