فرصت ها و چالش ها در روابط اقتصادی ایران با ارمنستان

اکنون بر اساس تئوری های علم اقتصاد در کشور های دنیا در راستای کاهش هزینه مراودات تجاری تمایل به برقراری ارتباط روابط بازرگانی با کشور های همسایه افزایش یافته است . از این رو در چنین شرایطی در الویت قرار دادن توسعه روابط اقتصادی بین ایران با کشور های همسایه خود از اهمیت بالایی برخوردار می شود . لذا روابط تجاری ایران با کشور های همسایه به رغم تحریمها با رویکرد صادرات محور از روند صعودی برخوردار بوده و چنانکه بنابر تاکید فعالین اقتصادی بخش خصوصی تحقق 100 میلیارد دلار روابط تجاری ایران با کشور های همسایه امری محال نیست بنابراین پتانسیل ها و ظرفیت ایران و کشور های همسایه آن مستعد توسعه روابط اقتصادی بیش از ارقام هدف گذاری شده است . بطوریکه بعضی از کشور ها در دو دهه گذشته با برنامه ریزی و سیاست گزاری مناسب در حوزه روابت اقتصادی خویش باکشور های همسایه و منطقه از ایران موفق تر عمل نموده لذا امروزه نتیجه آن داشتن اقتصادی با چندین برابر حجم اقتصاد ایران می باشد .

در این کتاب در مورد اهمیت روابط اقتصادی ایران با ارمنستان و فرصت ها وچالش  های موجود مورد بررسی قرار گرفته است ارمنستان بعد از فروپاشی شوروی سابق از نظام اقتصادی کومونیستی فاصله و به سمت اقتصاد سرمایه داری گام های مهمی را در آزاد سازی اقتصادی برداشته ولی با مشکلات و چالش های خاصی مواجه بوده است این کشور مزیت های تجاری متعددی دارد که استفاده از آن ها برای کشور ایران مزیت محسوب می شود . از آنجا که روسیه بازار خوبی برای ایران است در راستای تسهیل در مراودات تجاری با روسیه ارمنستان می تواند به عنوان پایگاهی برای صادرات و واردات ایران به حساب آید . این اقدام از آنجا که هزینه گمرکی بین ارمنستان و روسیه بسیار کم است برای ایران صرفه اقتصادی دارد امید  است در این مجال تحلیل مناسبی از فضای اقتصادی ارمنستان و نقش آن به عنوان یکی از همسایگان شمالی ایران در مراودات تجاری فی مابین برای فعالین اقتصادی داشته باشیم .