کتاب مبانی جغرافیای طبیعی

دانش جغرافیا به مانند سایر علوم در جهان از فراز و نشیب فراوانی برخوردار بوده ودر این سیر تکاملی موضوعات جدیدي براین دانش افزوده شده است. علارغم پیشرفت هاي که در دانش جغرافیا به دست آمده است تاکنون تعریف واحدي که مورد قبول پژوهشگران و نویسندگان رشته جغرافیا باشد ارائه نشده است و تعاریف که وجود دارد جنبه هاي مختلف دانش جغرافیا را هدف قرار داده و براساس آن تعریفی را ارائه نموده اند. در سیر تکاملی دانش جغرافیا مکتب هاي فلسفی وعلمی نیز ظهور نمودند که نمونه هاي از آن عبارتند از: مکاتبی چون فلسفه هاي محیطی وجغرافیا،فلسفه هاي سیاسی وایدئولوژي ومحیط جغرافیایی، مکتب جغرافیاي رفتار فضایی، مکتب جغرافیاي ساختاري ومکتب جغرافیاي رادیکال و مکتب جغرافیاي انتقادي و سایر مکاتب نو ظهور عصر حاضر که هرکدام در پیشرفت وتکامل دانش جغرافیا اثرات خود را داشته اند.

سرشناسه : غفاري، علی، ۱۳۵۷

عنوان و نام پدیدآور : مبانی جغرافیاي طبیعی براي دانشجویان مدیریت امداد در سوانح (طبیعی و غیر طبیعی ) / تهیه و تدوین علی غفاري .

. مشخصات نشر : تبریز : گنج حضور ، ۱۳۹۷

مشخصات ظاهري : ۱۴۳ ص .

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه:ص ۱۴۸

موضوع : جغرافیاي طبیعی — راهنماي آموزشی (عالی)

موضوع: Physical geography — Study and teaching (Higher)

رده بندي کنگره: ۲ ۱۳۹۷۵/۵۴GB م ۷غ

رده بندي دیویی : ۹۱۰۰۲/

شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۶۴۴۲۹

عنوان کتاب: مبانی جغرافیاي طبیعی براي دانشجویان مدیریت امداد در سوانح (طبیعی و غیر طبیعی(

تالیف: علی غفاري

ناشر: گنج حضور

طراح روي جلد: مسعود حقّی

صفحه آرایی: مسعود حقّی

چاپ و صحافی: گنج حضور

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۷

شابک: ۲ ISBN-978-600-99756-6-