کتاب مبانی جغرافیای طبیعی

دانش جغرافیا به مانند سایر علوم در جهان از فراز و نشیب فراوانی برخوردار بوده ودر این سیر تکاملی موضوعات جدیدي براین دانش افزوده شده است. علارغم پیشرفت هاي که در دانش جغرافیا به دست آمده است تاکنون تعریف واحدي که مورد قبول پژوهشگران و نویسندگان رشته جغرافیا باشد ارائه نشده است و تعاریف که وجود دارد جنبه هاي مختلف دانش جغرافیا را هدف قرار داده و براساس آن تعریفی را ارائه نموده اند. در سیر تکاملی دانش جغرافیا مکتب هاي فلسفی وعلمی نیز ظهور نمودند که نمونه هاي از آن عبارتند از: مکاتبی چون فلسفه هاي محیطی وجغرافیا،فلسفه هاي سیاسی وایدئولوژي ومحیط جغرافیایی، مکتب جغرافیاي رفتار فضایی، مکتب جغرافیاي ساختاري ومکتب جغرافیاي رادیکال و مکتب جغرافیاي انتقادي و سایر مکاتب نو ظهور عصر حاضر که هرکدام در پیشرفت وتکامل دانش جغرافیا اثرات خود را داشته اند.

سرشناسه : غفاري، علی، 1357

عنوان و نام پدیدآور : مبانی جغرافیاي طبیعی براي دانشجویان مدیریت امداد در سوانح (طبیعی و غیر طبیعی ) / تهیه و تدوین علی غفاري .

. مشخصات نشر : تبریز : گنج حضور ، 1397

مشخصات ظاهري : 143 ص .

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه:ص 148

موضوع : جغرافیاي طبیعی — راهنماي آموزشی (عالی)

موضوع: Physical geography — Study and teaching (Higher)

رده بندي کنگره: 2 13975/54GB م 7غ

رده بندي دیویی : 91002/

شماره کتابشناسی ملی : 5264429

عنوان کتاب: مبانی جغرافیاي طبیعی براي دانشجویان مدیریت امداد در سوانح (طبیعی و غیر طبیعی(

تالیف: علی غفاري

ناشر: گنج حضور

طراح روي جلد: مسعود حقّی

صفحه آرایی: مسعود حقّی

چاپ و صحافی: گنج حضور

تیراژ: 1000 جلد

نوبت چاپ: اول/ 1397

شابک: 2 ISBN-978-600-99756-6-