هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت نتیجه آمادگی، کار سخت و درس گرفتن از شکست است.

همکاران گنج حضور

مولفین و مترجمین گنج حضور

محیا پورشفیع

معلم / نویسنده /  پژوهشگر / مشاور

متولد ۱۳۷۴
کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی
رتبه ۹۸ دکترای مدیریت آموزشی ...